Girişimciliği Tetikleyen Faktörler

Uluslararası raporlar, hazırlanan endeksler ve kullanılan çeşitli ölçütler özellikle istihdamın arttırılması ve ekonominin canlandırılması adına girişimciliğe daha fazla önem verildiğini göstermektedir. Girişimcilik kavramının ortaya çıkışından itibaren, bu kavramın oluşmasına sebep olan sosyal ve ekonomik temelli dış çevre faktörlerinden, kişilik veya yetkinlikler gibi içsel faktörlerin tanımlanması önemli bir tartışma konusu olmuştur.
Literatürdeki çeşitli görüşler girişimciliğin kalıtsal bir özellik olarak nesilden nesile aktarıldığını belirtse de son yıllarda yapılan çalışmalar girişimciliğin öğrenilebilir ve dış çevre tarafından da tetiklenebilir bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hareketle Kuratko (2015) çalışmasında makro bakış açısıyla dışsal, mikro bakış açısıyla da içsel faktörleri ele almıştır. Makro bakış açısı altında dışsal faktörler finansal, çevresel ve grup dinamiğine yönelik olarak üç ayrı alt başlıkta incelenmiştir. Mikro bakış açısı altında içsel faktörler ise girişimcilerin kişilik özellikleri, girişim fırsatlarını değerlendirebilmeleri ve strateji belirleme becerileri olarak üç ayrı başlıkta incelenmiştir (Kuratko, 2015).
Dışsal faktörler göz önünde bulundurulduğunda, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde önemli politikalar geliştirildiği dikkat çekmektedir. Örneğin finansal faktörler açısından 2014 – 2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı’nda da girişimciliğin önemi vurgulanmış ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılarak ekonomik büyümeye katkısının yükseltilmesi temel amaçlardan biri olarak planda yer almıştır. Öte yandan Özdemir ve Mazgal tarafından (2012) yapılan çalışmada bir kariyer tercihi olarak girişimciliğin oluşturulmasında dışsal faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Buna göre bireyleri girişimciliğe yönelten dışsal faktörlerin başında aile bireyleri ve onların girişimcilik tecrübeleri gibi çevresel boyutlar ve grup dinamikleri gelmektedir (Özdemir ve Mazgal, 2012).
Yukarıda bahsedilen faktörlerden de anlaşılacağı gibi girişimcilik pek çok farklı unsurun bir araya getirilmesiyle tetiklenen bir kavram haline gelmiştir. Politika ve stratejilerin oluşturulması sürecinde bu etkiler de göz önünde bulundurularak iç içe geçmiş bir yapı dâhilinde küçük yaştan itibaren bireylerin girişimcilik yönlerinin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!